Нормативні документи НАУ «ХАІ»
Documents
2.3.1. Положення про організацію освітнього процесу Затверджено Вченою радою, протокол № 11 від 27.05.2020, наказ 254
2.3.2. Положення про дистанційну форму здобуття освіти Затверджено Вченою радою, протокол № 2 від 23.09.2020
2.3.3. Положення про академічні відпустки та повторне навчання студентів Затверджено Вченою радою, протокол № 1 від 26.09.2012
2.3.4. Положення про забезпечення права студентів на вибір навчальних дисциплін Затверджено Вченою радою, протокол № 3 від 23.10.2020
2.3.5. Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів Затверджено Вченою радою, протокол № 6 від 19.12.2018, наказ 199
2.3.6. Положення порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту Затверджено Вченою радою, протокол № 3 від 25.11.2015
2.3.7. Положення про самостійну роботу студентів Затверджено Вченою радою, протокол № 1 від 26.09.2012
2.3.8. Положення порядок переведення, відрахування і поновлення студентів Затверджено Вченою радою, протокол № 3 від 25.11.2015
2.3.9. Положення про порядок ведення журналів обліку відвідування й успішності студентів академічних груп Затверджено Вченою радою, протокол № 1 від 25.09.2013
2.3.10. Положення про академічну мобільність студентів та аспірантів Затверджено Вченою радою, протокол № 1 від 26.09.2012
2.3.11. Положення про навчальний дистанційний курс Затверджено Вченою радою, протокол № 4 від 26.10.2016
2.3.12. Положення про оцінювання залишкових знань студентів (проведення ректорських контрольних робіт з навчальних дисциплін) Затверджено Вченою радою, протокол № 11 від 22.02.2017
2.3.13. Положення про педагогічну практику аспірантів Затверджено Вченою радою, протокол № 4 від 20.11.2019
2.3.14. Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Затверджено Вченою радою, протокол № 9 від 20.02.2020
2.3.15. Положення про навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком Затверджено Вченою радою, протокол № 6 від 22.01.2020
2.3.16. Положення про безпаперовий облік й архівування контрольних, розрахункових, розрахунково-графічних, лабораторних, та курсових робіт/проектів, рефератів на кафедрах Затверджено Вченою радою, протокол № 9 від 20.03.2019
2.3.17. Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці Затверджено Вченою радою, протокол № 3 від 26.10.2020, наказ 467
2.3.18. Положення про розроблення та модернізацію освітніх програм Затверджено Вченою радою, протокол № 3 від 16.10.2019, наказ 439а
2.3.19. Положення про створення та організацію роботи екзаменаційної (атестаційної) комісії Затверджено Вченою радою, протокол № 11 від 27.05.2020
2.3.20. Положення про формування робочої програми навчальної дисципліни Затверджено Вченою радою, протокол № 13 від 20.06.2019
2.3.21. Положення про академічну доброчесність Затверджено Вченою радою, протокол № 13 від 20.06.2019
2.3.22. Положення про дуальну форму здобуття освіти Документ
2.3.23. Положення про забезпечення права аспірантів на вибір навчальних дисциплін і порядок формування індивідуального навчального плану аспіранта СУЯ ХА1-НМВ-П/002:2021
2.6.1. Положення про атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою СУЯ ХАІ-ВПО-П/004:2017, 29.11.2017
2.6.2. Положення про атестацію педагогічних працівників СУЯ ХАІ-ВПО-П/001:2016, 22.06.2016
2.6.3. Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників і фахівців промисловості СУЯ ХАІ-ВПО-П/003:2016, 16.11.2016
2.6.4. Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів СУЯ ХАІ-НМВ-П/001:2015, 23.12.2015
2.6.5. Положення про конкурс професійної майстерності "Ікари ХАІ" СУЯ ХАІ-НМВ-П/010:2017, 24.01.2018
2.6.6. Положення про порядок розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань професора, доцента і старшого дослідника вченою радою СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2018, 20.12.2018
2.6.7. Положення про присвоєння звання почесного професора СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2019, 28.08.2019
2.6.8. Положення про присвоєння звання почесного доктора «DOCTOR HONORIS CAUSA» СУЯ ХАІ-ВР-П/002:2019, 28.08.2019
2.6.9. Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, призначення та звільнення з посад, продовження терміну роботи науково-педагогічних працівників СУЯ ХАІ-ВК-П/001:2015, редакція №4, 26.11.2020
2.6.10. Положення про норми часу для планування і обліку роботи науково-педагогічних працівників СУЯ ХАІ-НОВ-П/002:2019, 20.06.2019
3.1.1. Типова посадова інструкція декана факультету Документ
3.1.2. Типова посадова інструкція завідувача кафедри Документ
3.1.3. Типова посадова інструкція професора Документ
3.1.4. Типова посадова інструкція доцента Документ
3.1.5. Типова посадова інструкція старшого викладача Документ
3.1.6. Типова посадова інструкція викладача Документ
3.1.7. Типова посадова інструкція асистента Документ
3.1.8. Типова посадова інструкція головного наукового співробітника Документ
3.1.9. Типова посадова інструкція провідного наукового співробітника Документ
3.1.10. Типова посадова інструкція старшого наукового співробітника Документ
3.1.11. Типова посадова інструкція молодшого наукового співробітника Документ
3.1.12. Типова посадова інструкція наукового співробітника Документ
3.1.13. Типова посадова інструкція провідного інженера Документ
3.1.14. Типова посадова інструкція інженера Документ
3.1.15. Типова посадова інструкція техніка Документ