Факультет 7   /  Кафедра права (702)

Кафедра права є структурним підрозділом гуманітарного факультету, що здійснює навчально-виховну, наукову і методичну роботу зі спеціальності "081 Право", а також забезпечує інші спеціальності Університету загальними компетенціями такими як здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена громадянськогосуспільства, усвідомлювати його цінності та необхідність сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Кафедра орієнтована на підготовку фахівців, здатних на високому професійному рівні застосовувати на практиці здобуті загальнонаукові та юридичні знання, вільно орієнтуватися у правових інститутах усіх галузей права, діяти згідно принципів правової держави та загальноприйнятих правових приписів. Специфіка підготовки фахівців у сфері права дає змогу підготувати висококваліфіковані кадри, які мають поглиблені знання з інформаційного, повітряного та цивільного права.

Професорсько-викладацький склад кафедри:19 викладачів, з яких 12 мають науковий ступень кандидата наук; ступень доктора наук - 2: вчене звання доцента - 11; профессора - 1.

Викладачі постійно проходять стажування у вітчизняних та зарубіжних юридичних освітніх центрах. Підвищують свою професійну майстерність на семінарах, конференціях та тренінгах.

Студенти займають призові місця у Всеукраїнському конкурсі наукових та творчих робіт з прокурорсько-слідчої діяльності; Всеукраїнської студентської олімпіади з інтелектуальної власності.

Приймають участь у наукових конференція та практичних семінарах з актуальних питань юриспруденції.

Положення про кафедру права Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

«Кафедра права: здобутки та перспективи розвитку»

Пари викладачів кафедри проходять в аудиторіях: 405к2, 410г, 207к2, 203к2, 403к2

Телефон Веб-сайт Telegram Facebook Instagram
Освітні програми кафедри
Форма
навчання
Призначення
програми
Термін
навчання
81 Право
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
Викладачі кафедри