Нормативні документи НАУ «ХАІ»
Documents
2.3.1. Положення про організацію освітнього процесу СУЯ ХАІ-НМВ-П/002:2020, 28.05.2020
2.3.2. Положення про дистанційну форму здобуття освіти СУЯ ХАІ-ВДОТ-П/001:2020, 24.09.2020
2.3.3. Положення про академічні відпустки та повторне навчання студентів Затверджено Вченою радою, протокол № 1 від 26.09.2012
2.3.4. Положення про забезпечення права студентів на вибір навчальних дисциплін і порядок формування індивідуального навчального плавну студента СУЯ ХАІ-НМВ-П/003:2021, 25.02.2021
2.3.5. Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів СУЯ ХАІ-НАВ-П/003:2018, 01.09.2019
2.3.6. Положення порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту СУЯ ХАІ-НОВ-П/001:2015, 01.12.2015
2.3.7. Положення про самостійну роботу студентів Затверджено Вченою радою, протокол № 1 від 26.09.2012
2.3.8. Положення порядок переведення, відрахування і поновлення студентів СУЯ ХАІ-НОВ-П/004:2015, 01.12.2015
2.3.9. Положення про порядок ведення журналів обліку відвідування й успішності студентів академічних груп Затверджено Вченою радою, протокол № 1 від 25.09.2013
2.3.10. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу СУЯ ХАІ-НОВ-П/005:2021 30.06.21
2.3.11. Положення про навчальний дистанційний курс СУЯ ХАІ-ЦОП-П008:2016, 27.10.2016
2.3.12. Положення про оцінювання залишкових знань студентів (проведення ректорських контрольних робіт з навчальних дисциплін) СУЯ ХАІ-НМВ-П/004:2017, 23.02.2017
2.3.13. Положення про педагогічну практику аспірантів СУЯ ХАІ-ВАД-П/002:2019, 21.11.2019
2.3.14. Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи СУЯ ХАІ-НМВ-П/001:2020, 27.02.2020
2.3.15. Положення про навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком СУЯ ХАІ-НАВ-П/008:2020, 23.01.2020
2.3.16. Положення про безпаперовий облік й архівування контрольних, розрахункових, розрахунково-графічних, лабораторних, та курсових робіт/проектів, рефератів на кафедрах СУЯ ХАІ-К603-П/010:2019, 20.03.2019
2.3.17. Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці СУЯ ХАІ-НОВ-П/002:2020, 26.10.2020
2.3.18. Положення про розроблення та модернізацію освітніх програм СУЯ ХАІ-НМВ-П/007:2019, 17.10.2019 (із змінами від 27.05.2020)
2.3.19. Положення про створення та організацію роботи екзаменаційної (атестаційної) комісії СУЯ ХАІ-НОВ-П/001:2020, 28.05.2020
2.3.20. Положення про формування робочої програми навчальної дисципліни СУЯ ХАІ-НМВ-П/006:2019, 21.06.2019
2.3.21. Положення про академічну доброчесність СУЯ ХАІ-НМВ-П/004:2019, 21.06.2019
2.3.22. Положення про дуальну форму здобуття освіти СУЯ ХАІ-НМВ-П/004:2020, 26.11.2020
2.3.23. Положення про забезпечення права аспірантів на вибір навчальних дисциплін і порядок формування індивідуального навчального плану аспіранта СУЯ ХАІ-НМВ-П/002:2021
2.3.24. Положення про силабус навчальної дисципліни СУЯ ХА1-НМВ-П/004:2021, 27.05.2021
2.6.1. Положення про атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою СУЯ ХАІ-ВПО-П/004:2017, 29.11.2017
2.6.2. Положення про атестацію педагогічних працівників СУЯ ХАІ-ВПО-П/001:2016, 22.06.2016
2.6.3. Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників і фахівців промисловості СУЯ ХАІ-ВПО-П/003:2016, 16.11.2016
2.6.4. Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів СУЯ ХАІ-НМВ-П/001:2015, 23.12.2015
2.6.5. Положення про конкурс професійної майстерності "Ікари ХАІ" СУЯ ХАІ-НМВ-П/010:2017, 24.01.2018
2.6.6. Положення про порядок розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань професора, доцента і старшого дослідника вченою радою СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2018, 20.12.2018
2.6.7. Положення про присвоєння звання почесного професора СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2019, 28.08.2019
2.6.8. Положення про присвоєння звання почесного доктора «DOCTOR HONORIS CAUSA» СУЯ ХАІ-ВР-П/002:2019, 28.08.2019
2.6.9. Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, призначення та звільнення з посад, продовження терміну роботи науково-педагогічних працівників СУЯ ХАІ-ВК-П/001:2015, редакція №4, 26.11.2020
2.6.10. Положення про норми часу для планування і обліку роботи науково-педагогічних працівників СУЯ ХАІ-НОВ-П/005:2021 30.06.2021
2.6.11. Положення про норми часу для планування й обліку роботи науково-педагогічних працівників в умовах дистанційного навчання СУЯ ХАІ-ВДОТ-П/001:2021
2.7.1. Положення про Центр розвитку інновацій, міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва СУЯ ХАІ-ЦРІ-П/001:2018, 24.01.2018
2.7.2. Положення про відділ сприяння працевлаштуванню студентів та випускників СУЯ.ХАІ-ВСПСВ-П/001:2016, 05.10.2016
2.7.3. Положення про лабораторію мобільності студентів факультету з підготовки іноземних громадян СУЯ ХАІ-Ф8-П/002:2017, 10.02.2017
2.7.4. Положення про навчально-методичний відділ СУЯ ХАІ-НМВ-П/О01:2016, 04.05.2016
2.7.5. Положення про навчально-організаційний відділ СУЯ ХАI-НОВ-П/001:2016, 04.05.2016
2.7.6. Положення про навчально-аналітичний відділ СУЯ ХАІ-НАВ-П/001:2017, 01.03.2017
2.7.7. Положення про психологічну службу навчально-виховної роботи СУЯ ХАІ-ВНВР-ПС-П/002:2018, 02.04.2018
2.7.8. Положення про навчально-сертифікаційний відділ СУЯ ХАІ-НСВ-П/001:2020, 23.11.2020
2.7.9. Положення про юридичну клініку СУЯ ХАІ-Ф7-П/001:2020, 01.12.2020
2.7.10. Положення про відділ міжнародних зв’язків СУЯ ХАІ-ВМЗ-П/001:2021 28.08.2021
3.1.1. Типова посадова інструкція декана факультету Документ
3.1.2. Типова посадова інструкція завідувача кафедри Документ
3.1.3. Типова посадова інструкція професора Документ
3.1.4. Типова посадова інструкція доцента Документ
3.1.5. Типова посадова інструкція старшого викладача Документ
3.1.6. Типова посадова інструкція викладача Документ
3.1.7. Типова посадова інструкція асистента Документ
3.1.8. Типова посадова інструкція головного наукового співробітника Документ
3.1.9. Типова посадова інструкція провідного наукового співробітника Документ
3.1.10. Типова посадова інструкція старшого наукового співробітника Документ
3.1.11. Типова посадова інструкція молодшого наукового співробітника Документ
3.1.12. Типова посадова інструкція наукового співробітника Документ
3.1.13. Типова посадова інструкція провідного інженера Документ
3.1.14. Типова посадова інструкція інженера Документ
3.1.15. Типова посадова інструкція техніка Документ