НАУ «ХАІ» Слава Україні!

122 Комп'ютерні науки 4 - Інформаційні технології проектування(Д)

Форма навчання Денна
Призначення ОП магістра (наукова)
Тривалість 1 рік 9 місяців
Кафедра 105

Вартість контракту денної форми

Перший рік Другий рікСумма
27250 27250 54500

Гарант освітньої програми

Шевель Володимир Вікторович card

Шевель Володимир Вікторович

канд. техн. наук, професор на кафедрі 105

Інформація про освітню програму

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра інформаційних технологій проектування

Ступінь вищої освіти: магістр

Кваліфікація: Магістр з комп’ютерних наук

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Інформаційні технології проектування

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом магістра, одиничний  диплом, термін навчання 1 рік 9 місяцівя, 120 кредитів ЄКТС 

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 21007565 від 08 січня 2019 року. Термін дії до 01 липня 2024 року.

Цикл/рівень: Другий (магістерський) рівень. НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA - другий цикл, EQF-LLL - 7 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень магістра за умови наявності ступеня бакалавра

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. 3 метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами відповідної дисципліни державною мовою

Термін дії освітньо-професійної програми: Перегляд освітньої програми здійснюється не рідше ніж один раз на 5 років (відповідно положення) або за вимогою стейкхолдерів. З метою вдосконалення або модернізації гарант освітньої програми може вносити необхідні зміни або доповнення протягом цього терміну з урахуванням пропозицій різних груп стейкхолдерів  

Мета освітньо-наукової програми:

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за освітньо-науковою програмою «Інформаційні технології проектування», спеціальності 122 Комп’ютерні науки та підготувати до успішного засвоєння складніших програм для наукових дослідників.

Формування особистості фахівця здатного використовувати науково-профільні знання й практичні навички для вирішення інноваційних завдань в галузі інформаційних технологій

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Професійна діяльність як фахівця з розробки математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем. Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

2131.2 - Адміністратор бази даних

2131.2 - Адміністратор даних

2131.2 - Адміністратор доступу

2131.2 - Адміністратор системи

2131.2 - Аналітик комп'ютерних систем

2131.2 - Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення

2131.2 - Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів

2132.2 - Інженер-програміст

2132.2 - Програміст (база даних)

2123.2 - Програміст прикладний

2139.2 - Інженер із застосування комп'ютерів;

2310.2 - Викладач університетів та закладів вищої освіти.

Місця працевлаштування: навчальні заклади; науково-дослідні, проектно-конструкторські, виробничі, державні та приватні підприємства (фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-підприємств).

Академічні права випускників: Особа має право продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем для отримання ступеня доктора філософії

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка магістерської роботи

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, есе, презентації, поточний (модульний) контроль, проектна (магістерська) робота та її захист

full Характеристика освітньої програми  full Програмні компетентності full Програмні результати навчання

full Ресурсне забезпечення реалізації програми full Академічна мобільність full Перелік компонентів

full Освітньо-наукові програми full Короткий опис