ХАІ
Кафедра права (702) • ХАІ

Кафедра права (702)

Інформація

Кафедра права full

Кафедра права 702 створена на базі гуманітарно-правового факультету, здійснює підготовку за спеціальністю 081 «Право» та спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Причому за спеціальністю «Право» має повний цикл освітніх послуг: перший (бакалаврський) – бакалавр; другий (магістерський) – магістр; третій (освітньо-науковий) – доктор філософії.

Студента можуть віддати свій вибір з вивчення таких циклів: інформаційне право і транспортне право.

Програма інформаційного права готує фахівців, які забезпечують дотримання різних режимів до інформації, упроваджують електронне урядування, здійснюють підготовку й укладання договорів у сфері інтелектуальної власності та інформаційної діяльності, забезпечення роботи it-права.

Програма повітряного права готує юристів-правників для підприємств, установ, організацій аерокосмічної галузі. Зокрема, у сфері авіаційних та транспортних правовідносин тощо.

Крім того, кафедра забезпечує підготовку фахівців технічних спеціальностей базовими знаннями з правової компетентності: правознавства, конституційних прав та свобод людини і громадянина, курс it-право за вибором.

На базі кафедри функціонує Юридична клініка ХАІ, Криміналістичний клас, Зала судових засідань, волонтерська діяльність студентського об’єднання  «Антинаркотичне бюро».

Професорсько-викладацький склад кафедри: 17 викладачів, з яких 4 мають ступінь доктора юридичних наук, 14 науковий ступінь кандидата наук, вчене звання доцента 11, вчене звання професора – 2. Співробітники кафедри ведуть активну наукову діяльність, мають рейтингові цитування в іноземних наукометричних базах та Scopus Web of Science. Більшість має відповідний рівень знань англійської мови В2, сертифікати міжнародного стажування та підвищення кваліфікації за кордоном.

Завідувач кафедри права – доктор юридичних наук, професор Спіцина Ганна Олександрівна.

Положення про кафедру права Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Студентське об’єднання  «Антинаркотичне бюро»

Юридична клініка

Науковий гурток аспірантів кафедри Права (702) «Сучасні доктрини правової науки»

«Кафедра права: здобутки та перспективи розвитку»

Викладачі